Slider

Bảng so sánh các gói giải pháp

Gói dịch vụ Mail Server Ca Nhan #1 Doanh nghiệp nhỏ #2 Doanh nghiệp vừa #3 Doanh nghiệp lớn #4
Dung lượng 10 GB 20 GB 30 GB 50 GB
Địa chỉ Email 20 40 60 100
Email forwarder 20 40 60 100
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky
Catch all Catch all Catch all Catch all Catch all
SPF / DKIM /
DomainKeys
SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP
Hotline : 077 3939399 CSKH : 0797979905 Kỹ thuật : 028 66837879